Tai Chi Resources

Art Baner: www.fullcirclearts.net 

Jose Figueroa: www.mindbodysynergyinstitute.com     

Nick Gracenin: www.dctaichi.com

Ren Guang Yi:  www.renguangyi.com       

Pat Leary: www.pushingsky.com

Shou-yu Liang: www.shouyuliang.com     

Sam Masich: www.sammasich.com        

Jan Parker: www.JanParkerArts.com        

Jeff Shaver: www.sites.google.com/site/chentaichiassociationofu/

Jese Tsao: www.taichihealthways.com

Helen Wu:  www.helenwutaichistudio.com

Yang Jwing-ming: http://Ymaa.com